Himal Sonam Treks & Expeditions (P) Ltd

Himal Sonam Treks & Expeditions (P) Ltd

Mr. Sonam Sherpa

G.P.O.Box: 13958

Boudha, Kathmandu

Phone no: 4482489

Email: sonams@mail.com.np

Entry: 26/5/2009